ໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ

Inclusive Education Collaboration Project in Lao PDR: ໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຕ້ອນຮັບ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ • ການລວມເອົາເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ
• ຂໍ້ມູນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ

Welcoming, Accessible, Inclusive • Including All Children in School
• Resources in English and Lao


lao-min-ed-sport

 

Lao PDR Ministry of
Education and Sports


USDA

CRS