ກ່ຽວກັບ | About

12241035_1702703806629790_4484887555864649894_oເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກທີ່ເປັນຄົນພິການ ໃນປະເທດລາວ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ:

ໂຄງການນີ້ເປັນການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລການສຶກສາໂອເຣກອນ, ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຜ່ານໂຄງການອາຫານເພື່ອການສຶກສາ McGovern Dole.

The primary goal of this project is to promote the inclusion of children with disabilities in school in Laos.

Learn more:

This project is a collaboration of the University of Oregon College of Education, Catholic Relief Services and the PDR Ministry of Education and Sports, funded by a grant through USDA’s McGovern Dole Food for Education program.


lao-min-ed-sport

Lao PDR Ministry of
Education and Sports


USDA

CRS