ການປະຊຸມ ແລະ ເຝິກອົບຮົມຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂອຣິກອນ | Workshops at the University of Oregon

ທີມງານການສຶກສາຈາກປະເທດລາວໄດ້ເດີນທາງເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລໂອເຣກອນ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ທີມງານໄດ້ ຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນ,​ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍ, ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ແບງເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກພະນັກງານຂອງໂຄງການ. ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ພົບກັບບຸກຄະລາກອນການນໍາມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ.

Teams of educators from Laos have traveled to the University of Oregon as part of an intensive inclusion training institute, visiting schools, attending lectures, participating in discussions, and completing individual and group projects, with ongoing mentoring by program staff. Additional time was set aside for meetings with university personnel, and brief cultural and natural tours.

ເດືອນ ກຸມພາ 2016 | February 2016

Lao Team at Oregon, February 2016ທີມງານສຶກສາຈຳນວນ 13 ທ່ານ ຈາກປະເທດລາວ ລວມມີຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ, ພະນັກງານພະແນກສຶກສາ-ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ, ພະນັກງານຂອງອົງການ CRS ແລະ ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລໂອເຣກອນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມ ແລະ ທົບທວນບາງຫົວຂໍ້, ທີ່ໄດ້ດັດປັບສຳລັບຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງ.

In February, 2016, a group of thirteen educators from Laos, primarily teachers, district education bureau staff, and CRS staff, visited the University of Oregon for another revised two-week intensive professional development institute, adapted for trainers and direct service providers.

ເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 | May 2014

spring2014laogroupທີມງານສຶກສາອີກກຸ່ມໜຶ່ງຈຳນວນ 12 ທ່ານ ລວມມີຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງໜ່ວຍງານອະນຸບານ-ປະຖົມຂອງຫ້ອງສຶກສາ 6 ຕົວເມືອງ, ພະແນກສຶກສາ-ກິລາແຂວງ, ພະນັກງານຈາກສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ວິຊາການຈາກ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂອເຣກອນ ທີ່ໄດ້ປັບດັດສຳລັບຄູເຝິກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງ.

In May, 2014, another group of twelve Laotian educators, primarily teachers, deputy heads of educational units and regional technical staff, visited the University of Oregon for a revised two-week intensive professional development institute, adapted for direct service providers.

October 2013 | ເດືອນ ຕຸລາ 2013

Fall 2013 Groupທີມງານສຶກສາອີກກຸ່ມໜຶ່ງຈຳນວນ 12 ທ່ານ ລວມມີຄູເຝິກຈາກ ຂັ້ນສູນກາງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກາ ນເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໃຫ້ເປັນ ມືອາຊີບດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2013. ນອກຈາກການເຝິກອົບຮົມ ແລ້ວຍັງມີການຢ້ຽມຢາມສະຖານບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງບັນຍາຍ,​ ແລະ ການ ພັດທະນາໂຄງການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

A team of twelve educators, primarily teacher trainers at the national level, participated in a two-week intensive professional development institute in October 2013. The training involved site tours, lectures, and individualized projects.