ປະຫວັດຂອງໂຄງການ | Project History

ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອເຣກອນ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ນັບ​ແຕ່ເດືອນ 3 (ມີນາ) 2009, ໂດຍໄດ້​ເຊື້ອເຊີນ ພະນັກງານຈາກ​ຂັ້ນສູງ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງ ສປປ ລາວໄປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລໂອ​ເຣກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນ ຮ່ວມ. ການຮ່ວມມືໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໂດຍຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍ​ເຫຼືອອາຫານເພື່ອການສຶກສາຂອງກະຊວງກະສິກຳ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້​ເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມ (2012-2016). ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະນຳສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນ ມາ, ຂໍ້ມູນ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໃນການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະນູນໂຄງການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

ກອງທຶນຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງກະຊວງກະສິກຳສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະຫນູນໂຄງການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 6 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໃນນັ້ນການຄັດເລືອກແມ່ນອີ່ງໃສ່ສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີຍັງມີ ຄວາມທຸກຍາກສູງ ​ແລະ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຕໍ່າ. ໂຄງການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ 300 ໂຮງຮຽນ, ມີນັກຮຽນ 36,000 ຄົນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 1,200 ຄົນ ແລະ ມີແມ່ຄົວ, ນາຍສາງຫລາຍກ່ວາ 1,000 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສຳເລັດ ການປັບປຸງການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເພີ້ມທະວີການນຳໃຊ້ຫຼັກການ ໂພຊະນາການ, ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂດຍຜ່ານ 6 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ:

 • ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການອ່ານອອກ, ຂຽນໄດ້
 • ປັບປຸງຄຸນນະພາບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮຽນ
 • ປັບປຸງການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
 • ເພີ້ມທະວີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ
 • ເພີ້ມທະວີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໂພຊະນາການ
 • ເພີ້ມທະວີການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີຈຳເປັນ ແລະ ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມືອຸປະກອນເຮືອນຄົວ

ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການລວມມີ:

 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແມ່ນການສຶກສາທີລວມທັງເດັກນ້ອຍພິການ​ໃຫ້​ມາ​ຮຽນ​ຮ່ວມນຳ
 • ໂຄງການອ່ານອອກ-ຂຽນໄດ້

ໃນປີ 2013, ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ, ອົງການບັນເທົາທຸກ ກາໂຕລິກ​ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ​ໃກ້ສິດກັບສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂັ້ນແຂວງໂດຍມີພະແນກສຶກສາທິການ – ກິລາ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 6 ເມືອງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງລວມມີຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ, ຜູ້ປົກຄອງເດັກ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ພະແນກສຶກສາທິການ – ກິລາ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນ ຮ່ວມໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ປະເທດລາວມີຫຼາຍໆນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຊຶ່ງລວມມີ: ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2010), ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານການກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2011-2015), ແຜນປະຕິບັດງານການ​ສຶກສາ​ສໍາລັບຜູ້ຮຽນທີເປັນພິການ (2016-2020) ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີດ້ອຍໂອກາດເຊັ່ນ: ເດັກພິການ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພີ້ມທະວີການນຳໃຊ້ວິທີການສິດສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ.

ອົງປະກອບຂອງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມ:

 • ຝຶກອົບຮົມຄູສອນກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
 • ສ້າງຄູ່​ມື​ຝຶກ​ອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ​ເປັນ 2 ພາສາ (ລາວ-ອັງກິດ) ທາງເວັບໄຊ ແລະ ການຮຽນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ
 • ຝຶກອົບຮົມຄູສອນກ່ຽວກັບການສິດສອນ​ໂດຍ​ເນັ້ນເດັກເປັນໃຈກາງ ແລະ ການສ້າງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ
 • ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (ຄພສບ)ກ່ຽວກັບການ​ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ
 • ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ(ຄພສບ)ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ

UO-Laos2014-20The University of Oregon (UO) first began working with Catholic Relief Services (CRS) in Laos in March 2009 when the UO team coordinated an Inclusive Education Study Tour at the University of Oregon College of Education for members of the Laos PDR Ministry of Education and Sports. This collaboration has continued through the USDA McGovern-Dole Food for Education-funded project Learning and Engaging All in Primary School (LEAPS, 2012-2016). The Project History below provides more information about the project, including the goals, background, and intent of the project.

Background information
on the USDA-funded LEAPS Project

The USDA-funded project, LEAPS, works in 6 districts in the Provence of Savannakhet which was selected based on high poverty and low attendance rates in school. LEAPS reaches over 300 schools, 36,000 students, over 1200 teachers and principals, and over 1000 cooks and storekeepers.

The project aims to achieve improved literacy of school-age children and increased use of health and dietary practices through 6 major objectives:

 • Improved quality of literacy instruction
 • Improved attentiveness
 • Improved student attendance
 • Increased knowledge of safe food prep and storage practices
 • Increased knowledge of nutrition
 • Increased access to requisite food prep and storage tools and equipment

Key activities of the project include:

 • School meals
 • Inclusive education (IE) which encompasses children with disabilities (CWD)
 • Literacy

In 2013, CRS and the Laos PDR Ministry of Education and Sports (MOES) signed a Memorandum of Understanding. CRS works closely with the Inclusive Education Center (IEC) within MOES, the Provincial Education and Sports Service (PESS) at the provincial level, and the 6 District Education and Sports Bureaus (DESB) at the district level. Actual project implementation takes place with the local village schools and includes Principals, Teachers, Parents, and Village Educational Development Committees (VEDC) in each community.

PESS and DESB are responsible for implementation of the Inclusive Education (IE) policy within Savannakhet. Laos has several policies on IE, including the National Policy on IE (2011), the National Strategy and Action Plan on IE (2011-2015), and the National Action Plan on Education for Learners with Disabilities (2015), which focus on improving access to schools for disadvantaged groups such as CWD and non-Lao ethnic groups, and increasing the use of IE methodologies in the classroom.

IE components of the LEAPS project

 • Training of Administrators in Management of Inclusive Education (IE)
 • Training of Teachers in IE
 • Creation of dual-language IE resources website and online learning modules
 • Training of Teachers in Child Centered Teaching Methods and Individual Education Plans
 • Training of Teachers and Communities in Community Mapping