ການປະຊຸມ ແລະ ເຝິກອົບຮົມຢູ່ໃນປະເທດລາວ | Workshops in Laos

map of Laos

ເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 | June 2015

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ທີມງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈຳນວນ 5 ທ່ານຈາກມະຫາວິທະຍາ ໄລໂອຣິກອນ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ພ້ອມກັບໄດ້ຈັດອົບຮົມເຂັ້ມຄືນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໄດ້ໄປເຝິກອົບຮົມຢູ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລໂອເຣກອນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍກົງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາດ້ານ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ແລະ ອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ທີມງານໄດ້
ພົບພະນັກງານຈາກກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາທ້ອງຖິ່ນໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສຸມໃສ່ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ
ຜູ້ຮຽນທີ່ເປັນຄົນພິການປະເພດເບົາ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອທິສຊຶມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີມງານ
ສຶກສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກພິການທຸກຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນລະບົບສາມັນສຶກສາ

In June 2015, five educators from the University of Oregon visited Laos and provided follow-up training and consultation to educators. They met with staff from the Ministry of Education and Sports and local educators in Vientiane and in Savannakhet. The focus was on increasing literacy skills for children with mild disabilities, learning about autism, and assisting educators to include all children with disabilities in regular education programs.

ກ່ອນເດືອນ ມິຖຸນາ 2015, ຫົວໜ້າໂຄງການ ທ່ານ ແດນ ໂຄຼດຊ໌ ແລະ ວານ ໂຄຼດຊ໌ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວສອງຄັ້ງແລ້ວ ເພື່ອປະເມີນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ, ພົວພັນກັບພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ພ້ອມກັບຈັດເຝິກອົບຮົມ.

Prior to June 2015, project leaders Dan Close and Val Close made two visits to Laos to conduct needs assessments, collaborate with Ministry officials and CRS staff, and conduct trainings.


lao-min-ed-sport

Lao PDR Ministry of
Education and Sports


USDA

CRS