ປະເມີນກອ່ນການຮຽນ 8 | Pre-Test Module 8

Test ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີມູນຄ່າຖືກ

You need to log in to take test, Please click here  to log in

ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຂົ້້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຮັດບົດທົດສອບ, ກະລູນາກົດຢູ່ບ່ອນ ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ