ບົດນຳສະເໜີເພີ່ມເຕີມ | Other Presentations

slide

ບົດນໍາສະເໜີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມໃນຫົວຂໍ້ອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຫຼັກສູດການຮຽນອອນໄລນີ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ.
These presentations address additional topics not included in our Online Course. We hope you find them helpful.

 • ການລວມເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ
  Including Children with Motor Impairments
 • ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມແບບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເພື່ອຕ້ອນຮັບເດັກທຸກໆຄົນ
  Creating IE Environments
 • ເຈັດທັກສະໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການປັບປຸງຫຼັກສູດ
  Seven Skills: Assessment and Curriculum Modification
 • ຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສຸມໃສ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
  Brief History of the Lao PDR Focus on IE
 • ການສ້າງການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊຸມຊົນສຳລັບວຽກງານຮຽນຮ່ວມ ໂດຍການຮ່ວມມື
  Building community support for Inclusion through Hands on Action
 • ສະຕິປັນຍາຫຼາຍດ້ານ
  Multiple Intelligences
 • ທິດສະດີ ບຣູມ
  Bloom’s Taxonomy
 • ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາໃນການຮຽນຂັ້້ນເບົາຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ
  Mild Learning Disabilities in the classroom
 • ການອອກແບບວິທີການການຮຽນການສອນສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ຮຽນຮ່ວມກັນ
  Designing Teaching Strategies for IE
 • ການຮ່ວມມືກັບຄອບຄົວ
  Partnership with Families
 • ການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີພຶດຕິກຳທາງບວກເລີ່ມແຕ່ນ້ອຍ (PBIS)
  Positive Behaviour Intervention Strategies (PBIS)

 • lao-min-ed-sport

  Lao PDR Ministry of
  Education and Sports


  USDA

  CRS