ຫຼັກສູດການຮຽນອອນໄລ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

Online Course: Inclusive Education in Laos

ເລືອກພາສາ Choose a Language: LaoEnglish

ສັງລວມ

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດການຮຽນອອນໄລເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກຮຽນພິການຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້. ຫຼັກສູດການອົບຮົມຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະເໜີຫຼັກການ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ວິທີການ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ການສ້າງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມພິການດ້ານສະຕິປັນຍາ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂອທິສຊຶມ ແລະ ວິທີການສະເພະເຈາະຈົງປັບດັດ ແລະ ປັບປ່ຽນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນ, ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນຈາກວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພິການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິທີການສອນເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ນັກຮຽນພິການເປັນຕົ້ນຕໍ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງ ວິທີການທັງໝົດແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ກັບນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຫ້ອງ ຮຽນໄດ້ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ. ຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົມຖືກແບ່ງອອກເປັນ 8 ບົດ ລວມທັງຄໍາແນະນໍາຂໍ້ຫົກ.

 1. ນິຍາມ ແລະ ຄຸນຄ່າ ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຮຽນຮ່ວມ
 2. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສິດສອນ ຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ
 3. ແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ພາບລວມ ແລະ ຄຳນິຍາມ
 4. ການພັດທະນາ ແລະ ການຂຽນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ
 5. ເດັກທີ່ເປັນຄົນພິການທາງສະຕິປັນຍາ (ID)
 6. ຄວາມພິການດ້ານໂອທິສຊຶມ ການສະເໜີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ
 7. ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງເດັກທີ່ເປັນ ໂອທິສຊຶມໃນຫ້ອງຮຽນ
 8. ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີມູນຄ່າຖືກ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ:

 1. ຮຽນແຕ່ລະບົດໃຫ້ສຳເລັດຕາມລຳດັບ, ແຕ່ລະບົດອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 30-45 ນາທີ ເພື່ອຮຽນໃຫ້ສຳເລັດ.
 2. ໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະພາກ, ທ່ານຈະໄດ້ຕອບບາງຄຳຖາມ ເພື່ອທົດສອບເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.
 3. ເປີດບົດນຳສະເໜີຂອງແຕ່ລະບົດ ແລະ ອ່ານດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ເປັນໜ້າເປັນໜ້າໄປ.
 4. ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ, ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາໃນບົດນັ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄະແນນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າປະສິດທິຜົນໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ.
 5. ທ່ານຕ້ອງຕອບຖືກຢ່າງໜ້ອຍ 60% ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມ ໃນຫລັກສຸດນີ້.
 6. ສືບຕໍ່ໃນບົດຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າທ່ານຈະຮຽນຈົບທັງໝົດ 8 ບົດ.
ຈົ່ງເລີ່ມຮຽນບົດຮຽນທີ 1 ດຽວນີ້

lao-min-ed-sport

Lao PDR Ministry of
Education and Sports


USDA

CRS