ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 1

moduleWelcome to Module 1

ນິຍາມ ແລະ ຄຸນຄ່າ ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຮຽນຮ່ວມ

Definitions and Values of Inclusive Education

ໂດຍ ດຣ. ດາແນວ ໂຄຣດ ແລະ ດຣ. ມາຣິສາ ຊີນເວີ
ບົດຮຽນນີ້ຈະນິຍາມກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ໃຫ້ການແນະນຳກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ, ຄວາມສຳຄັນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີການຮຽນຮ່ວມ ເຊິ່ງລວມທັງທັດສະນະຕ້ອນຮັບທີອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ນິຍາມກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
  2. ການລະບຸເຖິງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໂດຍເຫດຜົນທາງດ້ານປະເພນີ.
  3. ອະທິບາຍເຖິງບາງບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທີຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າແນວໃດ.
  4. ອະທິບາຍເຖິງສອງຄຸນຄ່າຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
    1. ມີທັດສະນະຕ້ອນຮັບທີອົບອຸ່ນ
    2. ສົ່ງເສີມຄອບຄົວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ