ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 2

moduleWelcome to Module 2

ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສິດສອນ ຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ

Principles and Methods for Inclusive Teaching

ໂດຍ ດຣ. ດາແນວ ໂຄຣດ ແລະ ດຣ. ມາຣິສາ ຊີນເວີ
ບົດຮຽນນີ້ຈະແນະນຳຫຼັການພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ມີການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ,ເຊິ່ງລວມມີການນຳໃຊ້ປະສົບການຊີວິດຈິງເຂົ້າໃນການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ການສື່ສານທີ່ດີກັບເດັກແຕ່ລະຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານ ແລະ ບໍ່ຖໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກໃນຕົວຂອງເດັກ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ນຳສະເໜີການນຳໃຊ້ປະສົບການຊີວິດຈິງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພິການສາມາດຮຽນໄດ້ແນວໃດ.
  2. ຕົວຢ່າງຈາກປະສົບການຊີວິດຈິງສຳລັບການຮຽນຮູ້.
  3. ຄວາມອົດທົນ ແລະ ບໍ່ຖໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກໃນຕົວຕົວຂອງເດັກ
  4. ຊອກຊ່ອງທາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສາມ ຫຼື ສີ່ວິທີເພື່ອສື່ສານກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ