ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 3

moduleWelcome to Module 3

ແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ພາບລວມ ແລະ ຄຳນິຍາມ

Individualized Education Plans (IEP) Overview and Definitions

ໂດຍ ດຣ. ຈອນ ລິນດ໌

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ 3 ຢ່າງຂອງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ.
  2. ລະບຸວ່າແມ່ນໃຜແດ່ຢູ່ໃນທີມງານສ້າງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຂອງເດັກ.
  3. ກຳນົດພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງ IEP, ລວມທັງທັກສະການຮຽນ ແລະ ທັກສະຊີວິດ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ