ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 4

moduleWelcome to Module 4

ການພັດທະນາ ແລະ ການຂຽນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ

Developing and Writing IEP Goals

ໂດຍ ດຣ. ຈອນ ລິນດ໌
ບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຂຽນເປົ້າໝາຍປະຈຳປີຂອງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນຂອງນັກຮຽນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສາມຢ່າງໃນການວາງເປົ້າໝາຍປະຈຳປີໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງໄລຍະສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມ, ອຸປະກອນ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງຫ້ອງຮຽນ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ກຳນົດ “ເປົ້າໝາຍປະຈຳປີ” ຫຼື “ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ IEP”
  2. ຄວນວາງເປົ້າໝາຍປະຈຳປີຈັກຢ່າງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງ.
  3. ຕ້ອງພິຈາລະນາການວາງເປົ້າໝາຍສຳລັບແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນປະຈຳປີ.
  4. ເລືອກເປົ້າໝາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ສຸດ ຫຼື ເໝາະສົມທີ່ສຸດຈາກລາຍການເປົ້າໝາຍທັງໝົດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄົນໃດໜຶ່ງສະເພາະ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ