ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 5

moduleWelcome to Module 5

ເດັກທີ່ເປັນຄົນພິການທາງສະຕິປັນຍາ (ID)

Children with Intellectual Disabilities (ID)

ໂດຍ ດຣ. ດາແນວ ໂຄຣດ, ທ່ານ ເຄິດສະເຕິນ ຮໍເຈນ ແລະ ດຣ. ມາຣິສາ ຊີນເວ
ບົດຮຽນນີ້ຈະສະເໜີພາບລວມ ແລະ ນິຍາມຂອງຄວາມພິການທາງສະຕິປັນຍາ (ID), ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄູເຮັດວຽກນຳກັນເພື່ອສອນເດັກນ້ອຍພິການທາງສະຕິປັນຍາ. ບົດຮຽນນີ້ຈະໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງວິທີການສອນ, ລວມທັງການວິເຄາະໜ້າວຽກ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກພິການທາງສະຕິປັນຍາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດທັກສະຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ກຳນົດເຖິງຄວາມເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ (ID)
  2. ເນັ້ນໜັກເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາສາມາດຮ່ວມຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິໄດ້.
  3. ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການສື່ສານ, ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່.
  4. ອະທິບາຍວິທີການສອນບາງຢ່າງສຳລັບສອນເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ.
  5. ນຳໃຊ້ການສອນທີແບ່ງໜ້າວຽກໃຫ້ເປັນຕອນຈະແຈ້ງ ແລະ ສັ້ນໆໃຫ້ແກ່ເດັກ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ