ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 6

moduleWelcome to Module 6

ຄວາມພິການດ້ານໂອທິສຊຶມ ການສະເໜີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ

Autism Spectrum Disorder: Introduction and Educational Needs

ໂດຍ ດຣ. ແມຣິ ແອນ ວິນເຕີ-ແມດຊີເອ
ບົດຮຽນນີ້ຈະສະເໜີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ອາການຂອງເດັກທີເປັນ ອໍຕິດຊືມ(ASD). ໃນບົດຮຽນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນນິຍາມຂອງອໍທິຊຶມ, ອໍທິຊຶມມາຈາກໃສ, ແລະ ອາການສະແດງເບື້ອງຕົ້ນຂອງອໍທິຊຶມ. ທ່ານຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍໆອາການ ຫຼື ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄົນທີ່ເປັນອໍທິຊຶມ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບ ອໍທິຊຶມ.
  2. ການອະທິບາຍເປັນຫຍັງເດັກທີ່ເປັນອໍທິຊຶມຈຶ່ງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານ ແລະ ການພົບປະກັບເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນໆ.
  3. ອະທິບາຍສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເດັກທີເປັນ ອໍທິຊຶມເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນ.
  4. ກຳນົດສິ່ງທີ່ເດັກສົນໃຈພິເສດ ແລະ ຄູສາມາດນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ເດັກສົນໃຈພິເສດນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກອໍທິຊຶມໃຫ້ສາມາດຮຽນໜັງສືຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້.
  5. ອະທິບາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເດັກອໍທິຊຶມອາດຈະມີ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ