ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 7

moduleWelcome to Module 7

ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກທີ່ເປັນ ໂອທິສຊຶມ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ

Supporting the Learning of Children with Autism in the Classroom

ໂດຍ ດຣ. ແມຣິ ແອນ ວິນເຕີ ແມດຊີເອີ
ບົດຮຽນນີ້ສະເໜີທິດທາງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ເປັນອໍທິຊຶມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສື່ສານ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ຮູບພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈຕາຕະລາງຮຽນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕ່າງໆ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈພິເສດອັນແຮງກ້າ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້. ພ້ອມນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງການຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບນັກຮຽນທີ່ເປັນອໍທິຊຶມຫຼາຍໆຄົນ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ນຳໃຊ້ຮູບພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈພາສາ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕ່າງໆ.
  2. ນຳໃຊ້ວິທີການແລກປ່ຽນຮູບພາບເພື່ອຊ່ວຍເດັກໃນການສື່ສານ.
  3. ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສົນໃຈພິເສດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ.
  4. ອະທິບາຍທາງເລືອກການສະແດງອອກຂອງການຮຽນ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບນັກຮຽນທີ່ເປັນອໍທິຊຶມຫຼາຍໆຄົນ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ