ປະເມີນກ່ອນການຮຽນ 7

TestPre-Test 7

ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກທີ່ເປັນ ໂອທິສຊຶມ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ

Supporting the Learning of Children with Autism in the Classroom

You need to log in to take test, Please click here  to log in

ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຂົ້້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຮັດບົດທົດສອບ, ກະລູນາກົດຢູ່ບ່ອນ ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ