ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນທີ 8

moduleWelcome to Module 8

ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີມູນຄ່າຖືກ

Inclusive Teaching and Learning with Free and Low Cost Supplies

ເຄີດສເຕິນ ຮໍເຈນ
ບົດຮຽນນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດແລະ ເປັນຫຍັງຈຶງນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນທີມູນຄ່າຕໍ່າເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ. ແລະ ການປັບສື່ການສອນ, ກິດຈະກຳໃຫ້ແທດເໝາະກັບນັກຮຽນທີມີຄວາມຮ້ອງການພິເສດ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ:

  1. ໃຫ້ທ່ານບອກສື່ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຢ່າງທີມູນຄ່າຖືກເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ.
  2. ໃຫ້ທ່ານບອກຄຸນປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນ 3 ຫລື ຫລາຍກວ່ານັ້ນ.
  3. ໃຫ້ທ່ານບອກວິທີອັນພື້ນຖານໃນການສອນຄະນິດສາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການສອນ
  4. ໃຫ້ທ່ານບອກວິທີທາງທີທ່ານໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອງສື່ກສນຮຽນ-ການສອນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງຮຽນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນພິການໃຫ້ໄດ້ຮຽນຕາມເປົ້າໝາຍ.

Testເລີ່ມເຮັດບົດປະເມີນຜົນກ່ອນການຮຽນ

ທຳອິດ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຮູ້ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາຈະທຳການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອເບິ່ງວ່າບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນນັ້ນມີຫຍັງແດ່, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດປະເມີນເບິ່ງວ່າບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າໃດໃນການອົບຮົມໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນກ່ອນການຮຽນ