ຊັບພະຍາກອນດ້ານສື່ການຝຶກອົບຮົມ|Resources

ເລືອກພາສາ Choose a Language: LaoEnglish

ຄຳສັບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ນີ້ແມ່ນຄຳສັບຫຍໍ້ຂອງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຊຶ່ງພັດທະນາຂື້ນມາໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລໂອເຣກອນ.
ເວັບໄຊຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດພົບເຫັນໃນ ເວັບໄຊຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ອອກນະໂຍບາຍຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ເຄື່ອງມືການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາ,ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ (UNESCO)
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາ,ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ(UNESCO) ໄດ້ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນທີເປັນເພື່ອນມິດຕໍ່ການຮຽນຮ່ວມ.(ມີສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ).
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາ,ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ (ສະບັບພາສາລາວ)
ລະບົບເວັບໄຊ ເຮວ ໄກ
ມີປື້ມປະເພດຕ່າງໆທີບັນຈຸຢູ່ໃນລະບົບເວັບໄຊ ເຮວ ໄກ (Hesperian Health Guides Website) ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ລາວ ທີໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການ. ມີປື້ມທີສຳຄັນເຊັ່ນ: ບ້ານຂອງເດັກພິການ(ພາສາອັງກິດ) ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕາບອດ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ລາວ) ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຫູໜວກ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ລາວ).
ໜ້າເວັບໄຊສຳລັບເອກະສານເປັນພາສາລາວ
ບ້ານຂອງເດັກພິການ
ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ
ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວຊຶ່ງແມ່ນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ເປັນອົງການທີໃຫ້ການການອົບຮົມສິດທິຂອງຂອງຄົນພິການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການສະມາຊິກໂດຍອີ່ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ.
Association for the Deaf
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນຫູໜວກ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນຫູໜວກແມ່ນສະມາຄົມທີ່ຊ່ວຍຕົວເອງໃນການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີຫູໜວກ ຫຼື ຄົນທີມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນ. ສະມາຄົມເພື່ອຄົນຫູໜວກໄດ້ຜະລິດວີດີໂອຫຼາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາມື, ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານທາງຢູທູບ:
ວີດີໂອ- ພາສາມື
ພາສາມື
Hand Talk Lao
Association for Autism (AFA)
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນ ໂອທິສຕິກ
ໂອທິສຕິກແມ່ນສະມາຄົມທີຜູ້ປົກຄອງເດັກໄດ້ສ້າງການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ໂອທິຊືມ, ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຄົນທີເປັນ ໂອທິສຕິກ ແລະ ຝຶກຜູ້ປົກຄອງ-ຄູສອນກ່ຽວກັບວິທີສອນເດັກ ໂອທິສຕິກ.
ບິກບຣາເດີເມົາ / ອ້າຍໜູໃຫຍ່/ Big Brother Mouse
ບິກບຣາເດີເມົາເປັນສະມາຄົມທີຜະລິດປື້ມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ເຂົາເຈົ້າຜະລິດປື້ມເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໂຄງການອ່ານອອກ-ຂຽນໄດ້, ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ໃຫ້ມີປື້ມພຽງພໍໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ.
Youtube Videos about Disability and Lao PDR
ຢູທູບ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຄົນພິການໃນ ສປປ ລາວ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກນ້ອຍ (UNICEF) ບ້ານຂອງຂ້ອຍ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ
ກອງທຶນອາຫານເພື່ອການສຶກສາຂອງກະຊວງກະສຶກສາ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Additional IE Resources produced by CRS Laos
ອຸປະກອນເພີ້ມເຕີ້ມ/ຫລັກສູດທີຜະລິດໂດຍອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກປະຈຳ ສປປ ລາວ
ປື້ມຄູ່ມືຄູກ່ຽວກັບແຜນການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ
ປື້ມຄູ່ມືຄູກ່ຽວກັບສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການສອນໂດຍເນັ້ນເດັກເປັນໃຈກາງ
More information about the Food for Education program and external stakeholders
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ
ກອງທຶນອາຫານເພື່ອການສຶກສາຂອງກະຊວງກະສຶກສາ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ
ມະຫາວິທະຍາໄລໂອເຣກອນ
ອົງການ ຣູມທູຣີດ
Links to Organisations on Facebook
ທີ່ຢູ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທາງເຟດບຸກ
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີທີຢູ່ທາງເຟດບຸກຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮຽນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ແລະ ສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ:
ຈົ່ງລວມເອົາທັງໝົດ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນ ໂອທິສຕິກ
ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນຫູໜວກ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນຕາບອດ
ບິກບຣາເດີເມົາ
ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ

lao-min-ed-sport

Lao PDR Ministry of
Education and Sports


USDA

CRS