ຄໍາແປສັບ | Inclusive Education Glossary

ຄໍາສບັ ສໍາຄນັ ສໍາລບັ ກໍານສກຶ ສໍາຮຽນຮວ່ ມ ທ່ເປນັ ພໍາສໍາ ອງັ ກດິ – ລໍາວ
English – Lao Glossary of Essential Vocabulary for Inclusive Education